Naturreservat, naturfenomen och utsiktspunkter

Besöksmål inom Åstorps kommun

Naturreservat Dynget

Dynget är ett litet naturreservat nära Rönneå. Reservatet består huvudsakligen av öppna, betade fuktängar och kärr med inslag av vide- och aldungar. Den dyiga och fuktiga jorden har gett upphov till reservatets namn – Dynget. De fuktiga markerna betas och här finns en förhållandevis artrik örtflora. Dynget är beläget i ett uppodlat slättlandskap och erbjuder skydd för några av traktens däggdjur. Träddungen består främst av sälg, men även al och vårtbjörk och i de täta snåren kan småfåglar bygga sina bon.

Translate »